www.bzyk.net > C++编程s=mAx(A,B,C)/mAx(A+B,B,C)*mAx(A,B,B+C)

C++编程s=mAx(A,B,C)/mAx(A+B,B,C)*mAx(A,B,B+C)

#include using namespace std; int max(int a,int b,int c) { int t; if(a>b){t=a;a=b;b=t;} if(a>c){t=a;a=c;c=t;} if(b>c){t=b;b=c;c=t;} return c; } float s(int a,int b,int c) { return max(a,b,c)/max(a+b,b,c)*max(a,b,b+c); } void ma...

#include using namespace std; int main() { int a,b,c; coutb>>c; cout

#include using namespace std;int max(int a, int b, int c){ if(b>a) a=b; if(c>a) a=c; return a;}void main(void){ int a, b, c; cin>>a>>b>>c; cout

楼主你好~ 你只是声明了max函数,但是并没有定义它,因此会出现错误。 更改一下: #include int max (int a,int b,int c); void main (void) { int a=1,b=2,c=3; int y=max(a,b,c); printf("\nthe max number is %d\n",y); } int max (int a,int...

A,个人觉得没有两个答案,只有A是正确的

#include #define M 100 int sort(int a[],int n) { int i,max=0; for(i=0;i

class max{private: int a,b,c;int d;public: void setdata(int x, int y, int z){ a=x,b=y,c=z;}int maxthree(){ d=a; if(ac) d=b; if(a

1、可以用逗号表达式来判断:a>b?a:b 就是很简单的判断,判断条件在前 a>b ,之后?如果条件成立 去冒号前面的值a,如果不成立,去冒号后面的值 b。所以,可以简单的逗号表达式来完成,嵌套了逗号语句。 2、我自己写的代码是: #include void main...

这个程序可以以这样的思路进行编写,首先固定一个数与其他的两个数进行比较,如果另两个数比这个数大,则将较大的数赋值给这个固定的数,最后输出。 示例代码如下: #include using namespace std;int main(){ int a, b, c; cin >> a >> b >> c;...

1.大概是这样的算法 void search(int *a,int n int *max,int *min){ max=a[0]; min=a[0]; for(int i=0; imax) max = a[i]; if(a[i]

网站地图

All rights reserved Powered by www.bzyk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bzyk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com