www.bzyk.net > jquEry 过滤

jquEry 过滤

$(function () {$("div.a>div:not(.c)").click(function () {alert("123");});});

1、jQuery使用正则匹配替换特殊字符 function RegeMatch(){ var pattern = new RegExp("[~'!@#$%^&*()-+_=:]"); if($("#name").val() != "" && $("#name").val() != null){ if(pattern.test($("#name").val())){ alert("非法字符!"); $("#name"...

可以参考这个。。 http://www.cnblogs.com/yakun/p/3830677.html

keyword=keyword.replace(/[\*\/]/g,"")

最近发现了jquery的.filter()方法,这真是一个很强大的方法,最强大之处在于,他可以接受一个函数作为参数,然后根据函数的返回值判断,如果返回值是true,这个元素将被保留,如果返回值是false,这个元素将被剔除。这就是jquery选择器的过滤器...

var a = $.grep(temp,function(n,i){ return parseInt(n.value)>1 && parseInt(n.value)

遍历each 过滤grep

$(function(){var myTag=$("input[id=myid][name=myname][type=button]").length;alert(myTag);})不太明白你的意思,你可以看看属性选择器用法:http://www.cnblogs.com/wggWeb/archive/2012/02/21/2361272.html

jQuery加法器*{ margin: 0px; padding: 0px; } body{ font-family: cursive; } .div1{ text-align: center; font-size: 25px; } input{ font-size: 20px; } .button{ width: 50px; }$(document).ready(function(){ $("#button_equal").click(fun...

基本过滤选择器 a) “:first”,选取第一个元素,别忘记它也是被放在一个集合里哦!因为JQuery它是DOM对象的一个集合。如,“$("tr:first")”返回所有tr元素的第一个tr元素,它仍然被保存在集合中。 b) “:last”,选取最后一个元素。如,“$("tr:last"...

网站地图

All rights reserved Powered by www.bzyk.net

copyright ©right 2010-2021。
www.bzyk.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com